Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Хрисовуља цара Стефана Душана карејској келији светог Саве Јерусалимског (Хил. 30), 1348, индикт 1 / Živojinović Dragić, Chrysobull of Emperor Stefan Dušan to the cell of Saint Sava of Jerusalem in Karyes (Hil. 30), 1348, indiction 1


PDF 

Sommaire
En 1348, à Prilep, Stefan Dušan, „empereur très pieux des Serbes, des Grecs et du lit-toral“, a délivré un chrysobulle à la cellule de Saint-Sabbas de Jérusalem à Karyès. Après une décription de sa visite au monastère de Chilandar et à Karyès, l’empereur informe qu’il fait don à la cellule de Karyès du village de Kosorići en Metohija avec quatre hameaux (Dnepolje, Doljani, Češkovo et Čelopeci) et d’un revenu annuel de 100 perpères vénitiens pris sur le trésor de la cour, et à l’hôpital de Chilandar d’un lieu de pêche (orkinjarije) près de l’église Maslica. Ce chrysobulle n’est conservé que sous forme de copies tardives.