Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Хрисовуља цара Стефана Душана за Хиландар о лужачкој метохији [1347, индикт 15], јануар 18 / Živojinović Dragić, Chrysobull of Emperor Stefan Dušan for Hilandar about the metochion in Lužac [1347, indiction 15], January 18PDF 

Sommaire
Par l’apposition de son sceau doré sur ce acte délivré à Prilep, le 18 janvier 1347, l’empereur Dušan confirme à l’higoumène Teodul la propriété du monastère serbe sur le village de Lužac sis au nord-est de la presqu’île de Chalcidique en ajoutant à ce métoque la forteresse de Paleohor et le village abandonné de Kokalino Ljutoves. Conformément aux ordres de l’empereur, le seigneur Kalavar et le čelnik Branilo établissent la délimitation de la possession de Chilandar. Ce document est un ori-ginal qui, en raison de mutilations partielles, a perdu l’indication de sa date de déli-vrance, que l’on peut toutefois aisément déterminer par une analyse des données contenues.