Παρασκευή, 15 Οκτωβρίου 2021

Tsigaras Georgios, Berg Athos und Thrakien. Wege der Kunst 1m 18. und 19. Jahrhundert
Summary
During the Period of Ottoman rule, there was a distinct spiritual and cultural relationship between Thrace and Mount Athos, which acquired particular intensity in the 18th and 19th centuries. The historical and political circumstances of the time, in conjunction with the operation of the Succursales (Metochia) of the Mount Athos monasteries, created the economic and cultural context for both a heightened Athonite spirituality and art in Thrace, as well as the Orthodox Balkans in general. Numerus portable icons were executed by itinerant artists from the Byzantine workshops of Epirus which were active on Mount Athos; while there was also an impressive artistic presence of the local Athonite workshops, which included works by monk iconographers from Galatista and Karpenisi. The icons of these workshops met, to a large extent, the needs of the churches which were built in Thrace during the Tanzimat, a period of reform in the Ottoman Empire.

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021

Живојиновић Мирјана, Светогорске келије и пиргови у средњем веку / Živojinović Mirjana, Kellia and Pyrgoi (Towers) on the Mount Athos in the Middle Ages

PDF 

The Mount Athos kellia, as small integer monastic units, which had originated soon after the arrival of the first monks to the Mount Athos in the first half of the IX century, were maintained in the course of the whole history of the monkhood on it. However, while the histories of great Mount Athos monasteries were the main object of studies made by travellers and scientists, the kellia have been, up to the present day, far less exposed to the light of history. The historians of the Mount Athos deal with them only incidentally, only if they are directly connected with the principal object of their expositions.

Савић Виктор, Хиландарски устав и Монах: електронска писма за издавање средњевековних српских ћирилских споменика / Savić Viktor, The Chilandar Constitution and monah. Electronic Scripts for the Publication of Medieval Serbian Cyrillic DocumentsPDF 

Summary
In our environment, there are recognised needs for the electronic old Cyrillic  script which would —as comprehensively as possible— transliterate old Serbian and  old Slavic texts in general. Paleographic analysis included primarily the Serbian constitutional writing,

Живојиновић, Мирјана, Јеромонах Доротеј – игуман манастира Хиландара (1355-1360) и прот Свете Горе (1356–1366) / Živojinović Mirjana, Hieromnk Doroteus – Abbot of Hilandar Monastery (1355-1360) and Protos of Athos (1356–1366)

У науци се постављало питање да ли је јеромонах Доротеј, игуман манастира Хиландара од пре маја 1355. до 1360. године и прот Свете Горе од пре децембра 1356. до 1366. године,