Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019

Мертзимекис Николаос, Ктиторските портрети и надписи в съборния храм на Зографския манастир / Mertzimekis Nikolaos, The founder’s portraits and inscriptions in the katholikon of the Zograf Monastery

Păun Radu, Quelques notes sur les débuts des rapports entre la Valachie et le monastère de Chilandar au Mont Athos

Nasturel Pierre, Scarlat Callimachi et le monastère de Saint-Pantéléimon

Dépret Isa, Du territoire sacré au patrimoine de l'humanité. Le Mont Athos (Grèce)

Παυλικιάνωφ Κύριλλος, Τρία άγνωστα έγγραφα περί της παρουσίας Βυζαντινών και Σλάβων ευπατριδών στην Αθωνική μονή Ζωγράφου