Τρίτη, 22 Ιουνίου 2021

Пеев Димитър (ред.), Зографски Съборник. Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи / Peev Dimiter (ed. in chief), Zographou Sympraktika. The Archives and Library of the monastery of Zograf: Studies and ProspectsPDF 


Съдържание / Contents

Zahariuc Petronel – Marinescu Florin, Câteva documente privitoare la mănăstiri din Galaţi păstrate în Arhiva Mănăstirii Sfântul Pavel de la Muntele Athos / Zahariuc Petronel - Marinescu Florin, Some documents regarding the monasteries from Galaţi, kept in the Archive of the Saint Paul Monastery from Mount AthosPDF 

Zahariuc Petronel – Marinescu Florin, Documente din arhiva mănăstirii Dohiariu de la Muntele Athos (1655-1678) / Zahariuc Petronel – Marinescu Florin, Documents from the archive of the Docheiariou monastery from Mount Athos (1655-1678). Iași 2014PDF 

Zahariuc Petronel – Marinescu Florin, Documente românesti din arhiva Mănăstirii Xenofon de la Muntele Athos / Zahariuc Petronel - Marinescu Florin, Romanian documents from the archive of the Xenophon Monastery on Mount Athos

PDF 

Μερτζιμέκης Νικόλαος, «"...και τώρα είναι καιρός οπού να φανώμεν άξιοι Μακεδόνες...". Επιστολή Συκιωτών προς τον Εμμανουήλ Παπά σηματοδοτεί την συμμετοχή τους στην επανάσταση του 1821

PDF 

Zahariuc Petronel - Marinescu Florin, Documente de la Ieremia Movilă voievod din arhiva Mănăstirii Vatoped de la Muntele Athos / Zahariuc Petronel - Marinescu Florin, Documents of Ieremia Movilă voivode from the archive of the Vatopedi Monastery from Mount Athos


PDF