Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2019

Нихоритис Константинос, Света Гора — Атон и българското новомъченичество / Nichoritis Konstantinos, Holy Mountain – Athos and the Bulgarian New Martyrodrom

Хвостова К.В., Взаимоотношения Хиландарского монастыря и некоторых его метохов в XIV в. / Khvostova K.V., The relationship of the Hilandar monastery and some of its dependencies (metochia) in the 14th century

Русский Афон как фактор духовного просвещения России: к тысячелетию русского присутствия на Святой Горе (1016–2016) / Russian Athos as a factor of spiritual enlightenment of Russia: to the millennium of the Russian presence on the Holy Mountain (1016–2016)

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2019

Νιχωρίτης Κωνσταντίνος, Οι επιδράσεις της πνευματικής παράδοσης του Αγίου Όρους στον βίο και τον πολιτισμό των Σλάβων

Αναστασιάδης Βασίλειος, Αρχείο Ι. Μ. Χιλανδαρίου. Επιτομή μεταβυζαντινών εγγράφων / Anastasiadis Vasilis, Archives of the Monastery of Hilandar. Summaries of Post-Byzantine Documents

Хиландарски Зборник 5 / Recueil de Chilandar 5

Хиландарски Зборник 5. 
Београд 1983 

Recueil de Chilandar 5. 
Belgrade 1983

Садржај – Table de matières

Popovich Lj., An Examination of Chilandar Cameos
Поповић Љ., Испитивање хиландарских камеја

Живојиновић М., Јеромонах Матеја и хиландарски метох у Лушцу
Živojinović M., Hieromonachos Matthew and the Chilandar Metochion at Luzac

Синдик Д., Из Хиландарског архива
Sindik D., Au sujet des archives de Chilandar

Наумов А., Теодосије Хиландарац и Свето Писмо
Naumov A., Théodose de Chilandar et la Bible

Ђирковић С., Две српске повеље за Лавру
Ćirković S., Zwei serbische Urkunden für die Laura des Hl. Athanasios

Тарнанидис Ј., Култ светог Саве и светог Симеона код Грка
Tarnanidis J., Le culte des saints serbes Sava et Siméon chez les Grecs

Радиновић В., Грчки запис у Житију светог Симона Светогорца о Маричкој бици
Radinović V., L’annotation grecque sur la bataille de la Maritza dans la Vie de saint Simon de Simonopetra

Бошков В., Мара Бранковић у турским документима из Свете Горе
Boškov V., Mara Brankovic vue à travers les documents turcs du Mont Athos

Ненадовић С., Хиландарски конаци у јужној мали пре и после пожара 1722. године

Nenadović S., Les bâtiments (konaks) du complexe sud de Chilandar avant et après l'incendie de 1722

Нихоритис Константинос, Света Гора - Атон и българското участие на новомъченичетворческата програма (псикологически аспекти) / Nichoritis Konstantinos, Mount athos and the Bulgarian participation in the program of the New Martyrodrom (psychological aspects