Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Pappa Maria, Mount Athos. Pilgrimage Guide. Mount Athos Area Organization

Αλιμπέρτης Νίκος, Μουσειολογική προσέγγιση του Μουσείου στον Πύργο της Ουρανούπολης

Παράδοση, Η Αθωνική μονή Ξενοφώντος

Павликянов Кирилл П., История Афонского Зографского скита “Мавровир” (Черный вир) – неизвестные болгарские свидетельства из архива Зографского Святогорского монастыря / Pavlikianov Cyril, History of the Athonite skete “Mavrovir” (black pool) of Zograf monastery – unknown Bulgarian evidence from the archive of the Athonite monastery of Zograf.

Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, Ο εορτασμός της χιλιετηρίδος του Αγίου Όρους στη Βενετία

Δημαράς Κ.Θ., Καποδίστριας - Μουστοξύδης - Κουτλουμουσιανός (βιβλιογραφικές και άλλες αναζητήσεις)

Ζαχαριάδης Νικόλαος, Εμπειρίες από τον αμίλητο κόσμο του Άθω. Τόμος Β´