Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ђорђиевски Дејан, О питању учешћа Михаила Астрапе у осликавању хиландарског католикона / Djordjievski Dejan, On the possible participation of Mihailo Astrapa in the painting of the Chilandar Catholicon

Поповић Даница - Брмболић Марин, Покајничке вериге и крстови из манастира Хиландара / Popović Danica - Brmbolić Marin, Penitentian chains and crosses from Chilandar Monastery

Marković Miodrag, The Original Paintings of the Hilandar Monastery’s Main Church

Пеев Димитър, Нови документи за хилендарския проигумен Паисий от втората половина на XVIII в. / Peev Dimiter, New documents concerning the Hlandar proigumenos Paisius from the second half of the 18th century

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Διατύπωσις Τυπικών Διατάξεων του Αγίου Όρους

Νικολακάκης Δημήτριος (επιμ.), Αι Κανονιστικαί Διατάξεις του Αγίου Όρους (1930-2014)

Святогорский Устав церковного последования / Athonite Typikon of church service