Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

Iorga N., Muntele Athos în legătură cu Ţerile noastre / Iorga N., Mount Athos in connection with our people. Bucharest 1914

Γκρέκας Αρίσταρχος π., Η ησυχαστική πνευματικότητα στο έργο του αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη

Брискина-Мюллер А. прп. Паисий Величковский как игумен монастыря Симонопетра. Об обстоятельствах переселения прп. Паисия и его братства с Афона в Молдавское княжество (1763 г.) / Briskina-Muller A., Paisius Velichkovsky as abbot of the Simonopetra monastery. About the circumstances of the resettlement Paisius and his brotherhood from Athos to the Moldavian Principality (1763)

Cavarnos Constantinos, Anchored in God. Life, art and thoughts on the Holy Mountain of Athos

Χρυσοστόμου Γεώργιος αρχιμ., Το έργον του υμνογράφου Γερασίμου μοναχού Μικραγιαννανίτου. Ευρετήρια

Хиландарски Зборник 6 / Recueil de Chilandar 6
Хиландарски Зборник 6. 
Београд 1986 

Recueil de Chilandar 6. 
Belgrade 1986


Садржај – Table de matières

Mylonas P.M., Remarques architecturales sur le catholicon de Chilandar
Милонас П.М., Запажања о архитектури католикона у Хиландару

Кисас СК., Две Доментијанове белешке о Протатону
Kissas, S.K., Deux passages de l’écrivain serbs Domentian sur l’église du Protaton

Живојиновић М., Хиландар и пирг у Хрусији
Živojinović M., Chilandar et le pyrgos de Chrusè

Ненадовић С., Становање монаха у Хиландару
Nenadović S., L’hébergement des moines à Chilandar

Јаковљевић А., Манојло Влатир, доместик Свете Софије
Jakovljević A., Manouil Vlatiros the Domestikos of the Cathedral of Saint Sophia

Проловић Ј., Хиландарски рукописи XIII и XIV века у Бечу и манастир Хиландар
Prolović J., Serbische Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts in Wien und das Kloster Hilandar

Kämpfer F., Die russischen Urkunden in Archiv des Klosters Hilandar
Кемйфер Ф., Руске повеље у архиву манастира Хиландара

Райков Б., Два ръкописа на Йоан Кратовски в Зографский манастир
Raïkov B., Deux manuscrits du prêtre Ioan de Kratovo au Monastère de Zographe

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2019

Карначёв Александар, Фрагменты беневентанской Библии конца X в., доставленные с греческого Афона: к проблеме существования латинской письменности на православном Востоке в Средние века / Karnachev Aleksandar, Fragments of the benneventan Bible of the end of the 10th century, delivered from Mount Athos: to the problem of the existence of Latin script in the Orthodox East in the Middle Ages