Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Delouis Olivier, Un archevêque latin sur le Mont Athos (mai-juillet 1921): Mgr Louis Petit d’après son secrétaire Jules Pector


PDF 

Model Serge père, Le monastère de Saint-Pantéléimon au Mont Athos, demeure de saint Silouane et du père SophronyPDF 

Копривица Марија, Обавезе српске цркве према карејској ћелији у средње веку / Koprivica Marija, The obligations of Serbian Church towards the Cell of St Sava in Karyes in the Middle Ages
PDF 

Summary
The Cell of St Sava in Karyes (Typikario) was spiritually and administratively connected to Hilandar monastery, but it had

Пеев Димитьр, Разделянето на хилендарската частица от Светия кръст от 1767 г. в светлината на нови документи / Peev Dimitar, Distirbution of the Hilandar particle of the Holy Cross in 1767 in the light of new documentsPDF 

Summary
This paper discusses four documents from the 18th century related to the event of the division of the Chilandar shrine of the Cross of the Lord in 1767. The identification of key historical figures was done and, based on the analyzed documents, the time of the events from the end of 1767 and the beginning of 1768 was reconstructed. 

Грковић-Мејџор Јасмина, О јесику акта Архиепископа Никодима за Карејску ћелију Светог Саве Јерусалимског / Grković-Mejdžor Jasmina, On the language of the Act of Archbishop Nikodim for the Kellion of St. Sava at Karies (Karyes)
PDF 

Summary
This paper deals with the language of the Act for the Kellion of St. Sava at Karies issued by archbishop Nikodim in 1321 and

Тончева-Тодорова Христина, Велика ангелска схима в Зографски требник от XIII век / Tončeva-Todorova Hristina, Services for Conferring the Dignity of the Great Schema on a Monk in a Zograf Paryer-book from XIII c.
PDF 

Summary
In the article are presented data about a new-found copy of the Glagolitic Services for Conferring the Dignity of the Great Schema