Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Фалсификовани акт хиландарског братског сабора и игумана Саве о аделфатима за башту Андонија 1347/1348 / Živojinović Dragić, Falsified act of the Hilandar brotherhood assembly and abbot Sava about adelphates for the garden of Andonia 1347/1348

 

Sommaire
L’higoumène Sava et 25 moines de Chilandar, parmi les plus en vue et nommés, autorisent le bašta Andonije à construire une cellule auprès du pyrgos de Chrysé pour s’y retirer, ainsi qu’à acheter au monastère serbe pour la somme de 200 perpères trois adelphata pour son entretien à vie (la troisième de ces adelphata étant en fait une marque de remerciement de la confrérie pour la longue activité bienfaitrice du bašta). La composition inusuelle de l’acte et l’insistance à nier l’autonomie économique du pyrgos sur la mer, établie par la charte de fondation du roi Milutin, incitent à conclure qu’il s’agit d’un faux.