Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Αντωνιάδης Γεώργιος ιεροδιάκ., Άγιον Όρος και Πόντος (Μετόχια, πνευματικοί δεσμοί και άλλα ζητήματα)
PDF 

Περίληψη / Summary
Η παρούσα εργασία άπτεται των δεσμών που αναπτύχθηκαν διαχρονικά μεταξύ του Αγίου Όρους και του Πόντου. Οι δεσμοί αυτοί μπορεί να είναι είτε πρόσωπα, είτε τοποθεσίες, είτε θεσμοί. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύουμε την μία από τις δύο γενικές έννοιες της μελέτης μας, δηλαδή το Άγιο όρος, παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες για αυτό με προσπάθεια να μην αναλωθούμε σε μία αυστηρή φόρμα παρουσίασης του Αγιώνυμου όρους αλλά περισσότερο να εισαγάγουμε τον αναγνώστη στο γενικότερο κλίμα, ώστε να μπορέσει στη συνέχεια να παρακολουθήσει τη συλλογιστική της εργασίας.Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον Πόντο, την ιδιαίτερη αυτή πατρίδα του Ελληνισμού. Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται αναδρομή στην ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων του Πόντου, για να γνωρίσουμε τις ακριβώς σημαίνει για την Ιστορία ολοκλήρου του Έθνους. Επίσης στο κεφάλιο αυτό κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στην Πάφρα του Πόντου, διότι κατά τη γνώμη μας είναι μία περιοχή σύμβολο, σε ότι αφορά τη διατήρηση της Ελληνορθόδοξης παραδόσεως παρόλες τις δυσκολίες οι οποίες έφτασαν ακόμη και στην απώλεια της μητρικής Ελληνικής γλώσσας. Αυτό είναι ένα σημείο που θεωρούμε ότι είναι κοινό με το Άγιο όρος, δηλαδή τόσο η Πάφρα τους Πόντου όσο και το Άγιο όρος παρά τις πολλές αντιξοότητες, αναμφίβολα διαφορετικές για την κάθε περίπτωση, κατάφεραν να περισώσουν έως τις ημέρες μας την Ορθόδοξη πίστη. Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας έχουμε αναλυτική αναφορά σε όλα εκείνα τα στοιχεία που αποτέλεσαν δεσμούς μεταξύ Πόντου και Αγίου Όρους. Αρχικά αναφερόμαστε στα Αγιορειτικά μετόχια που υπήρχαν στην περιοχή του Πόντου. Έπειτα αναφέρουμε ονόματα μοναχών οι οποίοι μόνασαν σε ποντιακά μοναστήρια αλλά προέρχονταν από το Άγιο Όρος. Ακολούθως αναφέρουμε Αγίους οι οποίοι κατάγονταν από τον Πόντο και μόνασαν ή συνδέονταν πνευματικά με το Άγιο Όρος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτων αποτελεί ο Άγιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης, ο εκ Τραπεζούντος. Ακολούθως ερευνήσαμε αποφάσεις που ελήφθησαν για το Άγιο Όρος και φέρουν υπογραφές από Ιεράρχες του Πόντου. Ειδική μνεία κάνουμε στην Ιερά Μονή Διονυσίου ή Μεαλοκομνηνών, η οποία θεωρείται ως η πλέον «ποντιακή» μονή. Τέλος παραθέτουμε ένα παράρτημα με πίνακες και χρυσόβουλα.

The present work touches on the ties that have developed over time between Mount Athos and Pontus. These links can be individuals, sites, or institutions.In the first chapter we analyze one of the two general concepts of our study, namely Mount Athos, detailed information is provided about it in an effort not to be consumed in a strict presentation form of Mount Athos but rather to introduce the reader to the general climate, so be able to then follow the reasoning of the work.The second chapter concerns Pontus, this special homeland of Hellenism. In this chapter, a review is made of the history and culture of the Greeks of Pontus, in order to know exactly what it means for the History of the whole Nation. Also in this chapter we make special mention of Pafra of Pontus, because in our opinion it is a symbolic region, in terms of preserving the Greek Orthodox tradition despite the difficulties which even led to the loss of the native Greek language. This is a point that we consider to be common with Mount Athos, that is, both Pafra ton Pontou and Mount Athos, despite the many adversities, undoubtedly different in each case, have managed to survive the Orthodox faith to this day. In the third chapter of the work we have a detailed report on all those elements that were links between Pontus and Mount Athos. First we refer to the Mount Athos metochia that existed in the area of Pontos. Then we mention the names of monks who consecrated in Pontian monasteries but came from Mount Athos. Next we mention Saints who came from Pontus and became monastic or spiritually connected with Mount Athos. The most typical example of these is Agios Athanasios the Athonite, from Trabzon. Then we researched decisions that were made for Mount Athos and are signed by Hierarchs of Pontus. Special mention is made of the Holy Monastery of Dionysiou or Mealokomnina, which is considered the most "Pontian" monastery. Finally, we quote an appendix with paintings and gold bullions.