Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024

Ζακάκης Ηλίας, Το Άγιον Όρος από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αι. έως την Απελευθέρωσή του (1912): ιστορικό πλαίσιο, αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική παραγωγήPDF 

Περίληψη / Summary
Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη του Αγίου Όρους στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, έως και την απελευθέρωσή του το 1912. Μελετήθηκε το ιστορικό πλαίσιο και όλα τα γεγονότα προ, κατά τη διάρκεια και μετά την απελευθέρωση της περιοχής. Ταυτόχρονα μελετήθηκαν ζητήματα όπως αυτό της ανακήρυξης της αυτονομίας του Αγίου Όρους στο πλαίσιο του Ελληνικού Κράτους, το Ιερό Ψήφισμα του 1913 καθώς και το ζήτημα του Πανσλαβισμού στο Άγιον Όρος. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε αναλυτικά τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης των μοναστηριακών συγκροτημάτων μέσω της αρχιτεκτονικής σκοπιάς του αντικειμένου της εποχής, αναφερόμενοι αναλυτικά σε αυτά. Τέλος, ασχοληθήκαμε επιπλέον με την καλλιτεχνική παραγωγή της εξεταζόμενης περιόδου και τα πεδία εφαρμογής της (φορητές εικόνες, τοιχογραφίες και υπόλοιπες μορφές καλλιτεχνικής παραγωγής γλυπτική, ξυλογλυπτική, μικροτεχνία), ενώ έγινε και η περιγραφή-μελέτη κάποιων χαρακτηριστικών έργων. Παράλληλα, εκδόθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα για το αντικείμενο ενδιαφέροντος και την ιστορική, εθνική και πολιτιστική του προέκταση

The purpose of the thesis was the study of Mount Athos in the last decades of the 19th century, until its liberation in 1912. The historical context and all the events before, during and after the liberation of the area were studied. At the same time, issues such as the proclamation of the autonomy of Mount Athos within the context of the Greek State, the Holy Resolution of 1913 as well as the issue of Pan-Slavism on Mount Athos were studied. Then we presented in detail the characteristics of the development of the monastic complexes through the architectural point of view of the object of the time, referring to them in detail. Finally, we also dealt with the artistic production of the examined period and its fields of application (portable images, murals and other forms of artistic production, sculpture, woodcarving, micro-art), while the description-study of some characteristic works was also done. At the same time, useful conclusions were issued about the subject of interest and its historical, national and cultural extension