Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2023

ჭიჭინაძე ნინა, «ათონის მთის ივირონის ქართველთა მონასტრის ხელოვნების პატრონაჟის რეკონსტრუქციისათვის (მე-10-13 სს) / Chichinadze Nina, Reconstruction of Artistic Patronage of Georgian Monastery of Iviron at Mount Athos in 10th-13th cc


PDF 

Αποτύπωση της καλλιτεχνικής υποστήριξης της γεωργιανής Μονής των Ιβήρων στο Άγιον Όρος κατά τον 11ο-13ο αι.
Η κτητορική υποστήριξη των μοναστηριών και των μοναστικών τεχνών αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος του πολιτιστικού-ιδεολογικού συστήματος κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Η κατασκευή και η ανακαίνιση εκκλησιών, παρεκκλησιών και άλλων μοναστηριακών κατασκευών, καθώς και ο εξωραϊσμός τους με ζωγραφική και λειτουργικά αντικείμενα αποτελούσε έκφραση ευσέβειας και ταυτόχρονα είχε πολιτικο-ιδεολογικές προεκτάσεις. Η εργασία εξετάζει την καλλιτεχνική χορηγία προς τη γεωργιανή Μονή των Ιβήρων στο Άγιον Όρος κατά τον 11ο-13ο αι. Σωζόμενα έργα τέχνης και γραπτές πηγές αποκαλύπτουν σημαντικά στοιχεία για τη συμμετοχή διαφόρων ατόμων, εκκλησιαστικών και λαϊκών, στην κατασκευή και διακόσμηση του "μοναστηριακού χώρου". Η Ιβήρων συνδεόταν στενά με τη βυζαντινή και γεωργιανή ελίτ και απολάμβανε την ιδιαίτερη προστασία και φροντίδα τους. Ανάμεσα στους "προστάτες" της Ιβήρων συγκαταλέγονται τοπικοί μοναχοί, ηγούμενοι, λαϊκή αριστοκρατία και υψηλός κλήρος. Αν και ο πρωταρχικός στόχος των προστατών των μοναστηριακών τεχνών ήταν η σωτηρία τους, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα πολιτικά και ιδεολογικά κίνητρα. 

Reconstruction of Artistic Patronage of the Georgian Monastery of Iviron at Mount Athos in the 11th-13th cc.
Patronage of monasteries and monastic arts was an integral part of the cultural-ideological system in medieval times. Construction and renovation of churches, chapels and other monastic structures, as well as their embellishment with painting and liturgical artifacts was an expression of piety and at the same time had political-ideological overtones. The paper considers the artistic patronage of the Georgian Monastery of Iviron at Mount Athos in the 11th-13th cc. Preserved works of art and written sources reveal important facts about involvement of various individuals, both churchmen and laymen, in the construction and decoration of “monastic space~. Iviron was closely linked to the Byzantine and Georgian elites and enjoyed their special patronage and care. Among the “patrons~ of Iviron are local monks, abbots, lay aristocracy and high clergy. Although the primary goal of the patrons of monastic arts was their salvation, the political and ideological motivation also must be taken into consideration.