Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

Живојиновић Мирјана, «Велики жупан Стефан Немањић – метох у Хвосну / Živojinović Mirjana, Grand Župan Stefan Nemanjić – The Metochion in Hvosno
PDF 

Summary
The paper focuses on the metochion in Hvosno, founded at the beginning of the 13th century by grand župan Stefan Nemanjić – the first-crowned Serbian king (1217). In his two charters, which are lost today, he donated to the Hilandar monastery eleven villages, a pasture, two vineyards and a square. The grand župan’s confirmative charter informs us about these donations. The region known in the Middle Ages as Hvosno encompassed a wide area around Peć, on both sides of the central course of the Beli Drim river and its tributaries. The Hilandar monastery was granted villages with arable land, vineyards, pastures, etc., аnd with dependent farm labourers who in return for the right of use (dominium utile) of the said holdings had specific obligations to the monastery; at the same time Hilandar received the right of ownership (dominium directum) of the Dobri Dol pasture, vineyards in Kruševo and Peć and the Kninac square. The monastery used those holdings and worked them, leasing them out to their tenant farmers or other, hired labourers.