Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, Акт хиландарског братског сабора о давању келије светог Саве Јерусалимског у Кареји царици Јелени (без датум, ок. 1358-1361) / Živojinović Dragić, Act of the Hilandar Brotherhood Assembly on giving the cell of Saint Sava of Jerusalem in Karyes to Empress Jelena (without date, ca. 1358-1361)


PDF 

Sommaire
L’assemblée des moines de Chilandar fait don à l’impératrice Jelena, entrée en reli-gion sous le nom de Jelisaveta et veuve de Stefan Dušan, de l'ermitage Saint-Sab-bas de Jérusalem sis à Karyès pour qu'elle le gère conformément à la constitution de cette cellule. A la fin de cet acte figure une liste des frères qui ont pris cette décision. Ce document n'est pas daté, l'époque de sa datation pouvant être établie par l'analyse des données intrinsèques.