Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, «Повеља краља Милутина хиландару претходно приписиванањеговом брату Драгутину [око 1299] / Živojinović Dragić, King Milutin's charter to Hilandar previously attributed to his brother DragutinPDF 

Sommaire
Stefan Uroš fait don à la communauté athonite serbe des villages de Bitun, Oslince, M’skovo et Z’borsko, tous situés dans les environs de Prizren, confirme la propriété sur une vigne à Biluša, village à proximité de Prizren, et prescrit les obligations des habitants des métoques de Chilandar, s’élevant aux alentours de Prizren. Ce document confirme également les droits de propriété de la communauté athonite sur l’église Saint-Démétrios à Prizren et ses biens, ainsi que la possession du village de Lokvica et de la montagne appelée Često kamenje. On a longtemps pensé, avant tout en raison de la signature « Stefan, par la grâce de Dieu, roi de Serbie » que ce document était un acte du roi Dragutin. Sur la base de l’analyse, dont notamment les données intrinsèques de cette charte et certaines de ses caractéristiques extérieures, les chercheurs sont de plus en plus enclins, ces derniers temps, à dater ce document des dernières années du XIIIe siècle et à lui attribuer pour auteur le roi Milutin.