Παρασκευή, 29 Δεκεμβρίου 2017

Хиландарски Зборник 1 / Recueil de Chilandar 1
Хиландарски Зборник
Београд 1966 

Recueil de Chilandar
Belgrade 1966


Садржај – Table de matières

Lascaris M., Deux «chrysobulles» serbes pour Lavra

Dujčev I., Chilandar et Zographou au Moyen age

Закитинос Д., Света Гора као заједница православља и тежње за осамостаљењем
Ζακυθηνός Δ., Το Άγιον Όρος ορθόδοξος κοινότης και κεντρόφυγες ροπαί

Радојчић С., Хиландарска повеља Стефана Првовенчаног и мотив раја у српском минијатурном сликарству
Radojčić S., La charte de Chilandar de Stefan Prvovenčani et le motif du paradis dans les miniatures serbes

Троицки С., Хиландарски номоканоны
Troitsky S., Nomocanones of Chilandar

Tachiaos A.E., Le monachisme serbe de saint Sava et la tradition hésychaste athonite

Новаковић П., О години преноса Немањимих моштију из Хиландара у Студеницу
Novaković P., Sur la date du transfert des reliques de Nemanja de Chilandar à Studenica

Љубинковић М., Дуборезни иконостаси XVII века на Светој Гори
Ljubinković M., Les iconostases en bois sculpté du XVIIe siècle au Mont Athos

Велимировић М., Структура старословенских музичких ирмолога
Velimirović M., Structure of early Slavic Hermologia with musical Notation

Ненадовић С., Хиландарски метох Зиг и проблем камене пластике Немањиног доба
Nenadović S., Le métoque Zig de Chilandara et le problème de la plastique en pierre du Chilandar de Nemanja

Поленаковић Х., Неколико непознатих података о Пајсију Хиландарском
Polenaković H., Quelques données inédites sur Pajsije de Chilandar

Острогорски Г., Михаило Ласкарис (in memoriam)
Ostrogorski G., Michel Lascaris (in memoriam)

Библиографија Михаила Ласкариса
Bibliographie de Michel Lascaris