Τρίτη 26 Μαΐου 2020

Казивања о Светој Гори / Δεκατρείς διηγήσεις για το Άγιον Όρος / Thirteen Lectures about Holy Mountain

Казивања о Светој Гори
Београд 1995 

Δεκατρείς διηγήσεις για το Άγιον Όρος
Βελιγράδι 1995 

Thirteen Lectures about Holy Mountain
Belgrade 1995


Садржај
Уводна реч


• Живојиновић Мирјана, Почеци светогорског монаштва (Од краја V||| до друге половине Х века)
• Максимовић Љубомир, Светогорска управа кроз векове
• Благојевић Милош, Свети Сава и ”Бол за отачаством”
• Ферјанчић Божидар, Света гора атонска и Латини
• Кораћ Душан, Света гора и цар Стефан Душан (1345-1355)
• Ђурић Срђан, Хиландарска Богородица Тројеручица
• Суботић Гојко, Манастир Светог Павла
• Петковић Сретен, Хиландар и Усија у ХVI и XVII веку
• Фотић Александар, Откуп имања светогорских манастира у време Селима II
• Томић Оливер, Хиландарски скит Свете Тројице на Спасовој Води
• Синдик Душан, Светогорски архиви
• Радошевић Нинослава, Реторика на Светој Гори у средњем веку
• Јанковић Владета, Света Гора у новијој српској књижевности

Περιλήψεις

• Ζιβοΐνοβιτς Μίριανα, Οι αρχές του αγιορειτικού μοναχισμού
• Μαξίμοβιτς Λιούμπομιρ, Η διοίκηση του Αγίου Όρους ανά τους αιώνες
• Μπλάγκογιεβιτς Μίλος, Ο άγιος Σάββας και «Ο Πόνος για την Πατρίδα»
• Φεριάντσιτς Μπόζινταρ, Το Άγιον Όρος του Άθω και οι Λατίνοι
• Κόρατς Ντούσαν, Το Άγιον Όρος και ο βασιλεύς Στέφαν Ντουσάν
• Τζιούριτς Σρτζαν, Η Παναγία Τριχερούσα του Χιλανδαρίου
• Σούμποτιτς Γκόικο, Η μονή του Αγίου Παύλου
• Πέτκοβιτς Σρέτεν, Η μονή του Χιλανδαρίου και η Ρωσία κατά τον 16ο και 17ο αι.
• Φότιτς Αλεξάνταρ, Η εξαγορά κτημάτων των αγιορειτικών μονών την εποχή του Σουλτάνου Σελίμ του Β’
• Τόμιτς Όλιβερ, Η χιλανδαρινή σκήτη της Αγίας Τριάδος στην τοποθεσία Σπάσοβα Βόντα
• Σίντικ Ντούσαν, Τα αρχεία του Αγίου Όρους
• Ραντόσεβιτς Νίνοσλαβα, Η ρητορική στο Άγιον Όρος κατά τον Μεσαίωνα
• Βλάντετα Γιάνκοβιτς, Το Άγιον Όρος στη νεότερη σερβική λογοτεχνία

Summaries

• Živojinović Mirjana, Beginnings of Athonite Monasticism
• Maksimović Ljubomir, Administration of Mount Athos over the Centuries
• Blagojević Miloš, St. Sava and “Grief for the Fatherland”
• Ferjančić Božidar, Mt. Athos and the Latins
• Korać Dušan, Mt. Athos and Emperor Stefan Dušan (1345-1355)
• Djurić Srdjan, Chilandariou icon: Mother of God Tricherousa
• Subotić Gojko, St. Paul’s Monastery
• Petković Sreten, Chilandariou Monastery and Russia in the 16th and 17th Centuries
• Fotić Aleksandar, Purchase of Athonite Monastery Properties during the Rule of Selim II
• Timić Oliver, Chilandariou Skete of the Holy Trinity at Spasova Voda
• Sindik Dušan, The Archives of Mount Athos
• Radošević Ninoslava, Rhetoric and Medieval Athos
• Janković Vladeta, The Holy Mountain in Modern Serbian Literature