Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Хиландарски Зборник 9 / Recueil de Chilandar 9

Хиландарски Зборник
Београд 1997 

Recueil de Chilandar
Belgrade 1997

Садржај – Table de matières


Кораћ Душан, Светогорски манастир Филотеј и Срби
Korać Dušan, The Athonite Monastery of Philotheou and the Serbs

Kissas Sotirios, When Did St Sabbas of Serbia Receive the Title of Archimandrite?
Кисас Сотириос, Када је свети Сава Српски постао архимандрит?

Живојиновић Мирјана, Запис о грчким повељама манастира Хиландара
Živojinović Mirjana, Une notice sur le chartes grecques conservées dans les archives de Chilandar

Тодић Бранислав, Фреске XIII века у параклису на пиргу св. Георгија у Хиландару
Todić Branislav, 13th Century Frescoes in the Parecclesion in the Tower of St. George in Chilandar

Мако Владимир, Пропорцијско размеравање и страина фреска уз иконостас з цркви Св. Василија на мору манастира Хиландара
Mako Vladimir, The Proportional Distribution and Age of the Frescoes in the Church of St. Basil on the Sea of Chilandar Monastery

Синдик Душан, Повеље српских патријарха Саве, Спиридона и Никодима
Sindik Dušan, Les chartes des patriarches serbes Sava, Spiridon et Nikodim

Ђурић Војислав, Једна антиисламска икона светог Саве Српског и светог Симеона Немање
Djurić Vojislav, Saint Sava de Serbie et saint Simeon Nemanja et la résistance face à l’islam

Фотић Александар, Света Гора у доба Селима II
Fotić Aleksandar, Mount Athos during the Period of Selim II

Фотић Александар, Збирка турских докумената у архиву манастира Хиландара
Fotić Aleksandar, Collection of Turkish Documents in the Archives of Chilandar Monastery

Томић Оливер, Хиландарски скит Свете Тројице на Спасовој Вода
Tomić Oliver, The Chilandar Skete of the Holy Trinity on the Water of Salvation