Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 2021

Мошин Владимир, Русские на Афоне и русско-византийские отношения в XI-XII вв. / Moshin Vladimir, Russians on mount Athos and Russian-Byzantine relations in the XI-Xii centuries
PDF 
Бибиков М.В. (сост.), 1. Акты монастырей Афона, 2. Акты Русского монастыря св. Пантелеимона на Афоне / Bibikov V. (ed.), 1. Actes of monasteries of Athos, 2. Actes of the Russian monastery of St. Panteleimon on Athos
PDF 

Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021

Βαρβούνης Μανόλης, Θαυματουργές εικόνες στο Άγιον Όρος: μικρή συμβολή στα αγιορείτικα λαογραφικά

Βαρβούνης Μανόλης, 
PDF 

Βαρβούνης Μανόλης, Αντίγραφα θαυματουργών εικόνων σε λατρευτική χρήση

 


Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος, Η διεθνοπολιτική θέση του Αγίου Όρους και το Ελληνικό Σύνταγμα


Bojovic Boško – Năsturel P.Ş., Les fondations dynastiques du Mont-Athos
PDF