Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Theologos Iverites Monk, Those who have had the good fortune to acquire an encyclopedic education. The Relationship of Learned Monks at Iveron Monastery with Classical Antiquity in the Period between 1500-1820, as Attested to by the Books of the Monastery


PDF 

Πολλά από τα βιβλία προέρχονται από τις εκατό περίπου μετόχια της Μονής Ιβήρων σε όλα τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τη Ρωσία και τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Πρόκειται για αφιερώματα ευσεβών χριστιανών, δωρεές ηγεμόνων, αποκτήματα μοναχών της Μονής που περιόδευαν σε ολόκληρες επαρχίες μεταφέροντας ιερά λείψανα προς προσκύνηση, ή από μοναχούς της μονής Ιβήρων που υπηρέτησαν ως ιερείς σε ελληνικές ενορίες στο εξωτερικό. Πολλά βιβλία μεταφέρονταν από μοναχούς στα μετόχια ή από ιερείς στις ενορίες για τοπική συμβουλευτική. Μερικές φορές τα βιβλία επέστρεφαν στη Μονή, μερικές φορές όχι. Αυτή η διακίνηση βιβλίων οδήγησε σε μια σημαντική όσμωση μάθησης και σκέψης μεταξύ της Μονής Ιβήρων και του χώρου της Εγγύς Ανατολής ή των ελληνικών ενοριών στη Δύση. Πιστεύουμε ότι υπήρξε μια σημαντική και γόνιμη συμβολή στον νεοελληνικό πολιτισμό από την αδελφότητα της Ιβήρων, η οποία αφομοίωσε τον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία και την χρησιμοποίησε στο πλαίσιο της ορθόδοξης παράδοσης.

Many of the books come from the hundred or so dependencies of Iveron Monastery throughout the Balkans, Asia Minor, Russia and Western and Central Europe. They are votive offerings of pious Christians, donations of rulers, acquisitions by Monastery monks who toured entire provinces carrying holy relics for veneration, or by Iveron monks who served as priests in Greek parishes abroad. Many books were taken by monks to the dependencies or by priests in the parishes for local consultation. Sometimes the books were returned to the Monastery, sometimes not. This traffic of books led to a considerable osmosis of learning and thinking between Iveron Monastery and the area of the Near East or the Greek parishes in the West. We believe that there was an important and fruitful contribution to Modern Greek culture by the brotherhood of Iveron who assimilated Greek culture and erudition and used it within the framework of Orthodox tradition.