Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Chitwood Zachary, Idiorrhythmic Inquest: Sylvester, Patriarch of Alexandria, Jeremiah II, Patriarch of Constantinople, and the Mission to Restore Communal Monasticism on Mount Athos in the 1570s

PDF 

Summary / Περίληψη
Over the second half of the sixteenth century, a new form of monasticism, idiorrhythmia (“living according to one’s own devices”), seemed to be spreading across the Orthodox monasteries of the Eastern Mediterranean. The communal regime practiced for centuries in the venerable monasteries of the East was gradually collapsing: first at St. Catherine’s on Sinai around 1557, then at the monasteries of Palestine, including the Monastery of the Cross in Jerusalem. When the patriarchs of Alexandria (Sylvester [1569-1590]) and Constantinople (Jeremiah II [1572-1579; 1580-1584; 1587-1595]) came together to celebrate Christmas at Thessaloniki in 1573, Sylvester was tasked with travelling to Mount Athos to investigate the state of the monastic life there. His inquest revealed a shocking state of affairs: monks moving without hindrance to and from Athos and engaging in the sale of goods to the outside world, including spirits which they drank themselves. Beardless youths and laypersons lived in monasteries; livestock were allowed to pasture on the Holy Mountain. This contribution will examine Patriarch Sylvester’s inquest and the subsequent effort to restore communal life at the major monasteries on Athos.

Κατά το δεύτερο μισό του δέκατου έκτου αιώνα, μια νέα μορφή μοναχισμού, η ιδιορυθμία ("να ζει κανείς σύμφωνα με τις δικές του συνήθειες"), φαίνεται να εξαπλώνεται στα ορθόδοξα μοναστήρια της Ανατολικής Μεσογείου. Το κοινοβιακό καθεστώς που εφαρμοζόταν επί αιώνες στα σεβάσμια μοναστήρια της Ανατολής κατέρρεε σταδιακά: πρώτα στην Αγία Αικατερίνη στο Σινά γύρω στο 1557, στη συνέχεια στα μοναστήρια της Παλαιστίνης, συμπεριλαμβανομένης της Μονής του Σταυρού στην Ιερουσαλήμ. Όταν οι πατριάρχες της Αλεξάνδρειας (Σιλβέστρος [1569-1590]) και της Κωνσταντινούπολης (Ιερεμίας Β΄ [1572-1579- 1580-1584- 1587-1595]) συναντήθηκαν για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη το 1573, ο Σιλβέστρος ανέλαβε να ταξιδέψει στο Άγιο Όρος για να διερευνήσει την κατάσταση της μοναστικής ζωής εκεί. Η έρευνά του αποκάλυψε μια σοκαριστική κατάσταση: οι μοναχοί μετακινούνταν ανεμπόδιστα από και προς τον Άθωνα και ασχολούνταν με την πώληση αγαθών στον έξω κόσμο, συμπεριλαμβανομένων οινοπνευματωδών ποτών που έπιναν οι ίδιοι. Αγένιοι νέοι και λαϊκοί ζούσαν στα μοναστήρια- τα ζώα επιτρεπόταν να βόσκουν στο Άγιο Όρος. Η παρούσα εισήγηση θα εξετάσει την έρευνα του Πατριάρχη Συλβέστρου και την επακόλουθη προσπάθεια αποκατάστασης της κοινοτικής ζωής στα μεγάλα μοναστήρια του Άθω.