Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

Πελτέκης Χρήστος, Συνέσιος μοναχός Αγιορείτης (Ιβηρίτης) ο Μυτιληναίος

 
Λέξεις κλειδιά: Αγιορείτες Μελουργοί, Βυζαντινή Μουσική, Προσωπογραφία
Keywords: Athonite music composers, Byzantine Music, Prosopography