Τρίτη 17 Αυγούστου 2021

Живојиновић Драгић, «Скопска хрисовуља цара Душана за келију Светог Саве Јерусалимског у Кареји (Хил. 31), 1348, индикт 1 / Živojinović Dragić, Skopian Chrysobull of Emperor Stefan Dušan for the cell of St Sava of Jerusalem at Karyes (Hil. 31), 1348, indiction 1PDF 

Sommaire
Stefan Dušan délivre à Čahra, près de Skopje, le premier de trois chrysobulles destinés au kellion de Sabbas à Karyés, par lequel il fait donation à cet établissement du village de Kosoriće sis dans la région de Hvosno (Métochie), et délègue à l’impératrice Jelena le patronage de cet ermitage, ainsi que le droit de choisir son ancien parmi les moines de Chilandar. A la différence des actes de ce souverain
délivrés à Prilep (Hil. 149 et Hil. 30), il n’est pas fait ici mention du nom des hameaux de Kosoriće, ni du prohigoumène pope Teodul en tant que personne choisie par Jelena pour diriger ce hésychastèrion, alors que dans la pétition-intervention figure le prohigoumène kyr Arsenije. Il est très probable que ce document – à ce qu’il semble conservé sous forme d’une copie digne de foi – ait servir d’esquisse pour un acte juridique qui a été définitivement établi par la délivrance des chrysobulles de Prilep.