Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Пеев Димитър (ред.), Зографски Съборник. Зографският архив и библиотека. Изследвания и перспективи / Peev Dimiter (ed. in chief), Zographou Sympraktika. The Archives and Library of the monastery of Zograf: Studies and ProspectsPDF 


Съдържание / Contents

• Атанасий иеродиакон, Евангелието като извор на вдъхновение за работата в научен екип 
Кирилски ръкописи в Зограф (XVI‒XX век). Подходи при изследването и описанието им

• Димитрова М. – Иванова К. – Мусакова Е. – Бобев А. – Бояджиев А. – Петков П. – Поповски К. – Ненова Л., Каталогизиране на кирилски ръкописи от втората половина на XVIII до първата половина на ХХ век, пазени в Зографския манастир: трудности и перспективи

• Мусакова Е., Украсата на късните ръкописи от библиотеката на Зографския манастир

• Ристески Г., Сбирката от певчески ръкописи на Зографската света обител

• Жгун П. – Подковирова В., Ръкописите от школата на преподобния Паисий (Величковски) в библиотеката на Зографския манастир

• Илиев Д., Нови сведения за историята на Зографското глаголическо евангелие от Х век според гръцка приписка от XIX век в старопечатна книга от библиотеката на манастира Зограф (Инв. № 19023)

• Парпулов Г., Зографският царски поменик (ръкописи № 228 и 234)

• Бобев А., Още веднъж за историята на почитта към св. Димитър Басарбовски в Зографската света обител

• Бояджиев А., Славянското житие на св. Георги Янински по два зографски преписа Петко Петков. Ръкопис № 328 от библиотеката на Зографската света обител (сборник на Търпе Вучидолов)

• Иванова К., За един неизвестен превод на учителя и просветен деятел Милан Радивоев, запазен в Зографската света обител

• Петков П. – Поповски К. – Пеев Д., За приписката на „окаяния Драган“ в Зографския трефологий 

Документален архив в Зограф (XV-XIX век)

• Йорданов И., Златният печат на цар Иван Асен ІІ (1218-1241), съхраняван в архива на манастира Зограф

• Захарюк П., Връзките на Молдова със Зографския манастир на Света Гора. Състояние на проучванията

• Захарюк П. – Лазар Г. – Пеев Д. – Билярски И., Чек-лист на влахо-молдовските документи в архива на Зографския манастир

• Кипровска М. – Бойков Г., Колекцията от османски документи от архива на Зографския манастир: предварителни бележки върху нейното състояние, съдържание, значимост и перспективи за работа

• Данова Н. – Мирчева К. – Тодорова О. – Иванова С., Четири зографски кондики от XVIII - началото на XIX век

• Митов Г., Васил Априлов в търсене на документи за средновековното българско минало 

Зограф и българската историопис от XVIII век

Атанасий иеродиакон, История славянобългарска като повод за един християнски прочит на историята

• Пеев Д., Нови документи за отец Паисий Хилендарски

• Ненова Л., Житийните бележки за св. Йоан Рилски и неговите последователи в История славянобългарска. Текст и изследване

• Пеев Д., За Зографската българска история и нейния автор

Текст и контекст. Зограф в културното пространство на Балканите и отвъд него

• Банев Г., За автора на Кониковското евангелие. Нови данни за ръкописното наследство на книжовника Натанаил Зографски, митрополит Охридско-Пловдивски

• Деликари А., Документите от светогорските манастири като свидетелство за славянските влияния в Гърция. Присъствието на славянски топоними, микротопоними и хидроними

• Дикова Е., Ритъмът в двата южнославянски превода на проложните стихове за април

• Клеминсън Р., Преписи на Словата на преподобния Доротей от Газа в Зографския манастир и в Бодлеанската библиотека

• Крутова М., Материали за Зографския манастир, пазени в ръкописния отдел на Руската държавна библиотека (XIII—XIX век)

• Кицулеску П., Ръкописи от библиотеката на Св. Синод на Румънската православна църква в Букурещ, свързани с Молдова и със Зографската света обител на Атон

• Куюмджиева С., Зографски дейци в хилендарски музикални ръкописи

• Жабов А., Свети Пимен Зографски — обзор на научните изследвания и възможни насоки за исторически търсения

• Тончев А., Аспекти на монашеската молитва: антропологично проучване на един Атонски манастир

• Бесстремянная Г., Японският архив на българския светогорски манастир Зограф

Книгохранилища и документи. Форми на описание и съхранение

• Бояджиев А., Зографската електронна научноизследователска библиотека. Интеграцията на електронните ресурси

• Мандзурис Н., Преди консервацията. Обновяването из основи на библиотеката на Зографската света обител: анализ и представяне на мерките за превантивна реставрация и консервация

• Ангелова А., Зографска електронна научноизследователска библиотека — създаване и перспективи

• Джонсън М.-А., Хилендарският манастир и Хилендарската изследователска библиотека: модел за съвместно съхранение и достъп

• Узунова Е., Славянската ръкописна колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ и системата за споделена каталогизация COBISS: създаване на електронен каталог — трудности и полза

• Лесенска А., Каталогизиране на славянската ръкописна колекция – опитът на Народната библиотека в Пловдив

Списък на съкращенията

Списък на илюстрациите

Показалец на личните имена

Показалец на географските названия

Table of contents. Abstracts

Илюстрации