Τρίτη 18 Μαΐου 2021

Поповић Јустин Ава, Свечарска житија преподобни Симеон Мироточиви / Popović Justin archim., Vita of the Venerable Symeon the Myrrh-bearer

PDF 

Λέξεις κλειδιά: Αγιολογία, Συμεών Μυροβλύτης, Χιλανδάρι, Σερβία, Βίος
Keywords: Hagiology, Symeon Myrrh-bearer, Hilandar, Serbia, Vita