Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020

Хиландарски Зборник 11 / Recueil de Chilandar 11

Хиландарски Зборник 11. 
Београд 2004 

Recueil de Chilandar 11.
Belgrade 2004

Садржај – Table de matières

Благојевић Милош, Српске владарке – ктитори Хиландара
Blagojević Miloš, Serbian Women Rulers – Patrons of Hilandar

Војводић Драган, Хиландарски гроб светог Симеона Српског и његов сликани програм
Vojvodić Dragan, The Tomb of St. Simeon the Serb in Hilandar and its Iconographic Programme

Марковић Миодраг, Прилози за историју Светог Никите код Скопља
Marković Miodrag, Contributions to the History of the Monastery of Saint Niketas near Skopje

Проловић Јадранка, Хиландарски диптих и њему сродна дела венецијанског порекла на Атосу
Prolović Jadranka, Das Diptychon von Chilandar und ihm verwandte Werke venezianischer Herkunft auf dem Berg Athos

Миодраг Предраг, Молитвени записи на хиландарским литургијеским свицима
Miodrag Predrag, Inscriptions on the Chilandar Liturgical Scrolls

Живојиновић Мирјана, Белешка о једном Богородичином манастиру у Солуну
Živojinović Mirjana, Notice sur un des monastère de la Vierge à Thessalonique

Kakridis Yannis, Barlaam von Kalabrien, Gegen die Lateiner
Какридис Јанис, Варлаам Калабријски, Протие латина

Мано-Зиси Катарина, Писар монах Јаков и његови сарадници у хиландарском скрипторијуму (трећа четвртина XIV века)
Mano-Zisi Katarina, The Scribe and Monk Jakov and His Brother Scribes in the HIlandar Scriptorium (Third Quarter of the XIV Century)

Суботин-Голубовић Татјана, Химнографски састави Филотеја Кокина у хиландарским рукописима
Subotin-Golubović Tatjana, The Hymnographic Texts of Philotheos Kokkinos in the Hilandar Manuscripts

Миодраг Предраг, Служабник грешног Сим(е)она из шездесетих година XIV века и карејски скрипторијум
Miodrag Predrag, The Litourgiarion of the Sinner Sim(e)on from the Sixties of the XIV Century and the Karyes Scriptorium

Живојиновић Мирјана & Суботин-Голубовић Татјана, Акт господина Константина Драгаша и царице Евдокије манастиру Ивирону
Živojinović Mirjana & Subotin-Golubović Tatjana, Acte de Constantin Dragaš avec l’imperatrice Eudoce pour la monastère d’Iviron

Kolovos Ilias, A Biti of 1439 from the Archives of the monastery of Xeropotamou (Mount Athos)
Коловос Илијас, Бити из 1439. године из архива манастира Ксиропотама (Света Гора)

Kotzageorgis Phokion P., Two Vakfiyyes of Mara Branković
Коцагеоргис Фокион П., Две вакуфнаме Маре Бранковић

Фотић Александар, Средњовековне повеље на шеријатском суду: примери из повести манастира Хиландара (XV-XVI век)
Fotić Aleksandar, Medieval Charters in the Shariah Court: Examples from the History of the Hilandar Monastery (XV-XVI Century)

Стојанчевић Владимир, Спро Хиландара око манастирског имања Каково на Халкидици
Stojančević Vladimir, Hilandar’s Dispute Regarding the Monastic Estate of Kakovo on Chalcidice

Петковић Сретен, Поводом чланка: В. Мако, Пропорцијско размеравање и старина фресака уз иконостас у цркви Св. Василија на мору манастира Хиландара
Petković Sreten, A Comment on V. Mako’s Article on “The Proportionate Measurement and the Antiquity of the Frescoes in the Church of St Basil by the Sea of Monastery Chilandar”