Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Хиландарски Зборник 10 / Recueil de Chilandar 10

Хиландарски Зборник 10 
Београд 1998 

Recueil de Chilandar 10 
Belgrade 1998

Садржај – Table de matières

Уводна реч
Note liminaire

Синдик Душан, Српска средњовековна акта у манастиру Хиландару
Sindik Dušan, Les documents serbes médiévaux dans les archives de Chilandar

Ковачевић Мирко, Испод калдрме у порти Хиландара
Kovačević Mirko, Sous le pavement de la cour de Chilandar

Ћирковић Сима, Хиландарски метох у Зети
Ćirković Sima, A Chilandar metochion in Zeta

Суботин-Голубовић Татјана, Прилог познавању богослужења у српској цркви крајем XIII века
Subotin-Golubović Tatjana, A contribution to the study of the liturgical practice in the serbian church at the end of the 13th century

Радошевић Нинослава, О словенским преводима Шестоднева у манастиру Хиландару и о рукопису Хил. 405
Radošević Ninoslava, On slavonic translations of the Hexaemeron in Chilandar monastery and on the Chil. 405 manuscript

Милутиновић Бранислав, Економске везе Дубровника и Свете Горе до краја XVIII века
Milutinovich Branislav, The economic relations between Dubrovnik and Sveta Gora by the end of the XVIII century

Марковић Миодраг, Хостетер Вилијам Тејлор, Прилог хронологији градње и осликавања хиландарског католикова
Marković Miodrag, Hostetter William Taylor, On the chronology of the construction and the painting of the katholikon of the Chilandar monastery

Кораћ Душан, Радић Радивој, Једам податак о антиисихастичком расположењу међу Србима средином XIV столећа
Korać Dušan, Radić Radivoj, Anti-hesychasm among the Serbs

Јовановић Томислав, Хиландарски типик према препису таха монаха Марка
Jovanović Tomislav, The typicon of Chilandar according to the copy of the so-called monk Marko

Синдик Надежда, Карејска проскомидија
Sindik Nadežda, La Proskomidie de Karyés

Фотић Александар, Најпознатији хиландарски ферман
Fotić Aleksandar, The best known Chilandar firman

Живојиновић Мирјана, Белешка о игуману Григорију
Živojinović Mirjana, Note sur l’higoumène Grigorije

Ракић Зоран, Минијатуре српских рукописа XVI и XVII века у библиотеци манастира Хиландара
Rakić Zoran, Miniatures in sixteenth and seventeenth-century serbian manuscripts in the library of Chilandar monastery