Πέμπτη 19 Μαρτίου 2020

Хиландарски Зборник 8 / Recueil de Chilandar 8


Хиландарски Зборник
Београд 1991 
Recueil de Chilandar
Belgrade 1991


Садржај – Table de matières

Живојиновић М., Најстарији периор манастира Хиландара и његови преписи
Živojinović M., Le plus ancien periorismos du monastère de Chilandar et ses copies

Ферјанчић В., Света Гора и епирски Анђели
Ferjančić B., Le Mont Athos et les Anges d’Epire

Djurić V.J., Les conceptions hagioritiques dans la peinture du Prôtaton
Ђурић В.Ј., Светогорске идеје у сликарству Протатона

Јаковљевић А., Константин Мосхијан доместик и лаосинакт
Jakovljević A., Constantinos Moschianos, the Domestikos and Laosynaktes

Тодоровић Д., Налази из старе солунске ливнице
Todorović D., Trouvailles provenant d’un ancien atelier de fonderie de Thessalonique

Петковић С., Црква светог Николе у Хиландару
Petković C., Church of St. Nicholas at Chilandar

Бошков В. - Бојанић Д., Султанске повеље из манастира Хиландара
Boškov B. - Bojanić D., Les actes des sultans ottomans conservés dans le monastère athonite de Chilandar (1512-1600)

Баришић Р., Прилог познавању проиувода уметничког занатства у манастиру Хиландару
Barišić R., Les encensoirs de Chilandar