Δευτέρα 9 Μαρτίου 2020

Хиландарски Зборник 7 / Recueil de Chilandar 7
Хиландарски Зборник 7 
Београд 1989 

Recueil de Chilandar 7 
Belgrade 1989


Živojinović M., Hilandar in the Middle Ages
Живојиновић М., Хиландар у средњем веку

Баришић Ф., Први попис грчких аката на старосрпском с краја XIII века у Хиландару
Barišić F., Registre de chartes grecques en ancien serbe de la fin du XIIIème siècle à Chilandar

Theocharidis P., The Byzantine Fortified Enclosure of the Monastery of Chelandariou
Теохаридис П., Византијски бедеми манастира Хиландара

Ненадовић С.М., Прилог за историју сихастирије св. Саве у Кареји
Nenadović S.M., Contribution pour l’historie de l’hesychasterion de saint Sava à Karyès

Bošković Dj., De nouveau sur la construction au catholicon de Chilandar
Бошковић Ђ., Наново о подизању Саборне цркве у Хиландару

Djurić V.J., Les portraits de souverains dans le narthex de Chilandar
Ђурић В.Ј., Портрети владара у хиландарској припрати

Јаковљевић А., Cod. Lavra E-108 из XIV века као хајстарији српско-грчки антологион са Кукузељевом нотацијом
Jakovljević A., Cod. Laura E-108 from Fourtheenth Century as the oldest Serbian-greek Music Anthology with Koukouzeles’ Notation

Stefanović D., An Additional Checklist of Hilandar Slavonic Music Manuscripts
Стефановић Д., Допуна прегледу хиландарских словенских музичких рукописа

Радовановић Ј., Два сенила из манастира Хиландара
Radovanović J., Deux abat-jour pour lampes à huiles du trésor de Chilandar

Радовановић Ј., Евхаристијски сасуди у ризници манастира Хиландара — рад московских златара из 1790. и 1792. године
Radovanović J., Objets de culte eucharistique datant de 1790 et 1792, oeuvres d’orfèvres moscovites appartenant au trésor de Chilandar

Богдановић Д., Исписи из Хиландарског архива. “Дечански дневници руских калуђера”
Bogdanović D., Manuscrits des Archives de Chilandar. “Journaux de Dečani des moines russe”