Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019

Хиландарски Зборник 6 / Recueil de Chilandar 6
Хиландарски Зборник 6. 
Београд 1986 

Recueil de Chilandar 6. 
Belgrade 1986


Садржај – Table de matières

Mylonas P.M., Remarques architecturales sur le catholicon de Chilandar
Милонас П.М., Запажања о архитектури католикона у Хиландару

Кисас СК., Две Доментијанове белешке о Протатону
Kissas, S.K., Deux passages de l’écrivain serbs Domentian sur l’église du Protaton

Живојиновић М., Хиландар и пирг у Хрусији
Živojinović M., Chilandar et le pyrgos de Chrusè

Ненадовић С., Становање монаха у Хиландару
Nenadović S., L’hébergement des moines à Chilandar

Јаковљевић А., Манојло Влатир, доместик Свете Софије
Jakovljević A., Manouil Vlatiros the Domestikos of the Cathedral of Saint Sophia

Проловић Ј., Хиландарски рукописи XIII и XIV века у Бечу и манастир Хиландар
Prolović J., Serbische Handschriften des 13. und 14. Jahrhunderts in Wien und das Kloster Hilandar

Kämpfer F., Die russischen Urkunden in Archiv des Klosters Hilandar
Кемйфер Ф., Руске повеље у архиву манастира Хиландара

Райков Б., Два ръкописа на Йоан Кратовски в Зографский манастир
Raïkov B., Deux manuscrits du prêtre Ioan de Kratovo au Monastère de Zographe