Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Шумило Сергій В., Нове джерело до біографії І. Мазепи та історії зв’язків української козацької старшини з центром православного чернецтва на Афоні / Shumylo Sergey, A new source for I. Mazepa's biography and the history of the ties of the Ukrainian Cossack elder with the center of the Orthodox monasticism on Mount Athos