Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018

Сајловић Мирко, Сусрет цара Душана и Григорија Паламе на Атосу / Sajlović Mirko, Meeting of Emperor Dusan with Gregory Palamas on Mount Athos


Η συνάντηση του τσάρου Δουσάν με τον άγιο Γρηγόριο Παλαμά στο Άγιον Όρος.

Η συνάντηση και η συνομιλία του αυτοκράτορα Dušan με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά στο Άγιον Όρος έχει γίνει δεκτή εδώ και καιρό στη σύγχρονη Βυζαντολογία. Συζητήθηκε κυρίως από την αγιολογική πλευρά, δηλ. ανυμνώντας τη μοναστική ηρεμία και σοφία του αγίου Γρηγορίου ή, αντίθετα, ως ένα ενδιαφέρον περιστατικό από τη ζωή του μεγαλύτερου Σέρβου ηγεμόνα. Σε αυτή την εργασία, φέρνουμε μια τροποποιημένη και διορθωμένη μετάφραση της συνομιλίας τους, και τη δυνατότητα πολλαπλής ερμηνείας της ως ιστορικής πηγής.

The meeting and conversation of Emperor Dušan with Saint Gregory Palamas on Mount Athos has long been recognized in contemporary Byzantology. He was mostly talked about from the agiological aspect, ie. glorifying the monastic calmness and wisdom of Saint Gregory or, on the other hand, as an interesting anecdote from the life of the greatest Serbian ruler. In this paper, we bring an amended and corrected translation of their conversation, and the possibility of its multiple interpretation as a historical source.