Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018

Хиландарски Зборник 3 / Recueil de Chilandar 3

Хиландарски Зборник 3. 
Београд 1974 

Recueil de Chilandar 3. 
Belgrade 1974

Садржај – Table de matières

Медаковић Дејан, Манастир Хиландар у XVIII веку
Medaković Dekan, Kloster Hilandar im 18. Jahrhundert

Ненадовић Слободан, Архитектура Хиландара
Nenadović Slobodan, L’architecture des églises du monastère Chilandar