Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Живковић Милош, Иконографска забелешка о сликарству хиландарског католикона: представа светог Сисоја над гробом Александра великог у ексонартексу / Živković Miloš, An iconographic note on the wall paintings of the Katholikon of the Hilandar monastery: The depiction of St. Sisoes above the grave of Alexander the Great in the exonarthex