Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2015

Косева-Тотева Диана, За един група светогорски щампи от Великотърновския музей - връзки и влияния върху българската възрожденска иконопис / Koseva-Toteva Diana, Concerning group of Mount Athos woodcuts from the museum of Veliko Turnovo. Relations and influences on Bulgarian national revival iconography