Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015

Λάμπρος Σπυρίδων, Κατάλογος ελληνικών κωδίκων του Αγίου Όρους, τόμος Α´ και Β´

Λάμπρος Σπυρίδων,
Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων / Catalogue of the Greek Mss on Mount Athos

Τόμος Α´. Cambridge 1895
Τόμος Β´. Cambridge 1900