Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015

Παπαδημητρίου-Δούκας Νικόλαος, Συμβολή στην έρευνα των θεσμών του Αγίου Όρους (Αρχές 17ου - αρχές 20ού αι.) (Α´)

Πρόκειται για ένα εκτεταμένο δημοσίευμα και αφορά σε εκκλησιαστικούς θεσμούς, που έχουν τις ρίζες τους στο βυζαντινό Άθωνα και φθάνουν μέχρι τις μέρες μας. Κάθε θεσμός στηρίζεται σε ανέκδοτες πηγές, των οποίων προηγείται η διπλωματική έκδοση