Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Нихоритис Константинос, Малоизвестният светогорски иконописец, на атонските новомъченици, Доситей от Печ / Nichoritis Konstantinos, The little-known icon painter of Mount Athos, of the Athos New Martyrs, Dositeus of Pecs
PDF 

Nichoritis Konstantinos, 
The little-known icon painter of Mount Athos, of the Athos New Martyrs, Dositeus of Pecs

In the beginning of the I8 century and concretely in Skiti of Iviron, where it was Athonian school of New Martyrs, we nice! enough work that had the sign, in Greek and in Slavic, „χειρ Δοσιθέου από το Πέκι της Σερβίας, 1818 “ (by the hand of Dosithei monk from Pech of Serbia, 1818). In that are pictured the New Martyrs Efthimios (Peloponnese), Ignatios (Stara Zagora) and Akakios (Serres). This picture is important heirloom of newer Orthodoxy, was manufactured one and a half ycar after the martyrdom of the third person of the team and it was order of alone Onufrios from the Gabrovo of Bulgaria, which executed the same year of the maim fact ion of the picture, 1818. In the same Skill, work of the same hiagiographer, is also a picture of New Martyr Onufrios. Work of same painter we meet also in the abbey of Pantokratoros, in 1821, picture iconostasis in chapel of abbey. Dosilheos should be taught the painting in Mount Athos, as he follows the same technique as Nikiforos, from Agrafa, and his team.