Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023

Krešić Ognjen, Adapting to Shifting Imperial Realities: Hilandar Monastery in the 18th CenturyKrešić Ognjen, Προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζωής στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: Η μονή Χιλανδαρίου κατά τον 180 αιώνα
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να εξετάσει τη μονή Χιλανδαρίου στο πλαίσιο των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μετασχηματισμών που έλαβαν χώρα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία κατά τον 180 αιώνα. Η μοναστική ζωή και η εν γένει λειτουργία της μονής δεν έμειναν ανεπηρέαστες από τις μεταβολές στις σχέσεις μεταξύ κέντρου και επαρχιών, καθώς και από τις αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις του φορολογικού συστήματος. Αντίθετα, οι μοναχοί όφειλαν να χαράξουν την πορεία τους λαμβάνοντας υπόψη την πολύπλοκη πολιτική και οικονομική πραγματικότητα και έχοντας ως απώτερο στόχο την επιβίωση και τη βελτίωση της κατάστασης της μονής. 
Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται η εσωτερική οργάνωση της μονής και οι προσαρμογές της στις νέες συνθήκες, καθώς και οι πολυδιάστατοι δεσμοί (θρησκευτικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί) μεταξύ της Μονής Χιλανδαρίου και διαφόρων περιοχών εκτός Αγίου Όρους. Οι μοναχοί της Μονής Χιλανδαρίου διατηρούσαν στενές επαφές με τον σερβικό ορθόδοξο κλήρο και τους σερβικούς πληθυσμούς που εγκαταβιούσαν στα εδάφη υπό τον έλεγχο της Αυτοκρατορίας των Αψβούργων. Εξάλλου, η οικονομική ανάπτυξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των ευκατάστατων εμπόρων και τεχνητών στα ανατολικά Βαλκάνια, δημιούργησε νέες ευκαιρίες άνθισης της θρησκευτικής και πολιτισμικής ζωής. Το Χιλανδάρι, όπως άλλωστε και τα άλλα μοναστήρια του Αγίου Όρους, είχε μια ιδιαίτερη θέση στον θρησκευτικό χάρτη των Βαλκανίων. Εκτός από την παράδοση της ενίσχυσης των ανέστιων μοναχών και των δωρεών για έργα ανακαίνισης και αποκατάστασης της μονής, η μονή Χιλανδαρίου βρέθηκε επίσης να κατέχει αρκετά ακίνητα σε μεγάλες πόλεις της σημερινής Βουλγαρίας.