Δευτέρα 22 Μαΐου 2023

Pavlikianov Cyril, Medieval Greek and Slavic Documents of the Athonite Monastery of Hagiou Pavlou (St. Paul) (1010-1580)
PDF 

Λέξεις κλειδιά: Έγγραφα, Αρχεία, Μονή Αγίου Παύλου
Keywords: Acts, Archives, Monastery of St Paul, Greek medieval history, Serbian medieval history

The book offers the reader a diplomatic edition with historical and topographical comment of the medieval Greek and Slavic (prevailingly Serbian) documents kept in or referring to the Athonite monastery of Hagiou Pavlou (St. Paul). These acts were composed during the period 1010- 1644 and are 51 in toto. The Greek documents are 31 and the Slavic are 20. Moreover, there are three counterfeits - two Slavic and one Greek. The earliest medieval archives of the monastery comprise 4 copies of 11th century charters, whose originals were issued during the period 1010-1071 and are kept in other Athonite monasteries. There is also a single original chrysobull of 1259 which has nothing to do with St. Paul but concerns the monastery of Esphigmenou. In reality, the earliest act in the medieval archives of St. Paul pertaining to the monastery itself is a chrysobull of 1378 which corroborated the properties of the Serbian nobleman Radoslav Sabia near Thessalonica. After that date, there are about 40 charters which were issued during the period 1378-1495, but only 3 documents dating from the period 1500-1690. In other words, the real medieval archives of the monastery contain Greek and Slavic acts composed in the period 1378-1495.

Η παρούσα μελέτη προσφέρει στον αναγνώστη μια διπλωματική έκδοση με ιστορικά και τοπογραφικά σχόλια των μεσαιωνικών ελληνικών και σλαβικών (κυρίως σερβικών) εγγράφων που φυλάσσονται ή αναφέρονται στην αθωνική μονή του Αγίου Παύλου. Οι πράξεις αυτές συντάχθηκαν την περίοδο 1010-1644 και είναι συνολικά 51. Τα ελληνικά έγγραφα είναι 31 και τα σλαβικά είναι 20. Επιπλέον, υπάρχουν τρία πλαστά - δύο σλαβικά και ένα ελληνικό. Τα αρχαιότερα μεσαιωνικά αρχεία της μονής αποτελούνται από 4 αντίγραφα εγγράφων του 11ου αιώνα, τα πρωτότυπα των οποίων εκδόθηκαν την περίοδο 1010-1071 και φυλάσσονται σε άλλες αθωνικές μονές. Υπάρχει επίσης ένα πρωτότυπο χρυσόβουλλο του 1259 που δεν έχει καμία σχέση με τον Άγιο Παύλο αλλά αφορά τη μονή Εσφιγμένου. Στην πραγματικότητα, η παλαιότερη πράξη στα μεσαιωνικά αρχεία του Αγίου Παύλου σχετικά με το ίδιο το μοναστήρι είναι ένα χρυσόβουλο του 1378 που επιβεβαίωνε τις περιουσίες του Σέρβου ευγενή Radoslav Sabia κοντά στη Θεσσαλονίκη. Μετά την ημερομηνία αυτή, υπάρχουν περίπου 40 έγγραφα που εκδόθηκαν την περίοδο 1378-1495, αλλά μόνο 3 έγγραφα που χρονολογούνται από την περίοδο 1500-1690. Με άλλα λόγια, τα πραγματικά μεσαιωνικά αρχεία της μονής περιέχουν ελληνικές και σλαβικές πράξεις που συντέθηκαν την περίοδο 1378-1495.

Pavlikianov Cyril, Μεσαιωνικά ελληνικά και σλαβικά έγγραφα της αθωνικής μονής Αγίου Παύλου (1010-1580). Σόφια 2023