Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Ковачев Георги, Света гора Сливенска и Света гора Атонска. За два сакрални района преди християнството / Kovachev George, Holy mMountain of Sliven and Holy Mountain of Athos. For two sacred regions before Christianity
PDF 

Summary
This article compares the ancient heritage of two medieval monastery societies, the Holy mountain of Sliven and the Holy mountain of Athos. Apollo, Dionysus, Zeus, and the Great Mother Goddess were celebrated in both regions as described by ancient sources, art works, archeological and numismatical evidences, and contemporary customs and folklore. According to the research, Dionisos and Orphical rituals were practiced in Antiquity in both areas, perhaps by domestic organized male societies.

Keywords: Holy Mountain, Sliven, Athos, Dionysus, Orphism.
Ключови думи: Света гора, Сливен, Атон, Дионис, орфизъм.