Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021

Gastgeber Christian, Die privilegienurkunden Kaiser Alexios’ III. Angelos fur das Chilandar-Kloster (1198, 1199): Palaographisch-diplomatisches resumee im kontext der urkunden der Angeloi-Kaiser


PDF 

Λέξεις κλειδιά: Μονή Χιλανδαρίου, Έγγραφα, Αλέξιος Γ´ Άγγελος
Keywords: Monastery of Hilandar, Actes, Charters, Alexios III Angelus