Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Мертзимекис Николаос, ”ήλθεν ο παπα κυρ Σάββας από της μαύρης θάλασσας το ταξίδι” Странджа и Света Гора – Взаимоотношения и взаимовлияния през XVII-XIX век / Mertzimekis Nikolaos, ”ήλθεν ο παπα κυρ Σάββας από της μαύρης θάλασσας το ταξίδι”. Strandza & Mount Athos – Relationships & mutual influences in the XVII – XIX centuries